Regulamin Finansowy i RODO

I. ORGANIZATOR
Organizatorem obozu jest Klub Sportowy Akademia Gimnastyki (marka promowana: wypoczynekdzieci.pl)
z siedzibą w Wołominie (kod pocztowy: 05-200), przy ul. Czarnieckiego 10, wpisanej do Rejestru
Stowarzyszeń pod numerem 60. NIP: 125 171 26 26
II. REZERWACJA MIEJSCA
Rezerwacja dokonywana jest przez formularz udostępniony na stronie internetowej.
Potwierdzeniem zamiaru rezerwacji miejsca jest wpłata zadatku. Harmonogram wpłat zadatków
zamieszczony jest na stronie internetowej oraz w załączniku nr 1 niniejszego regulaminu.
Miejsca na obozie rezerwowane są według daty otrzymania potwierdzenia SMS-owego rezerwacji
dokonanej przez formularz zgłoszeniowy.
III. PŁATNOŚCI
1. Zadatki oraz pełną kwotę za obóz określoną w ofercie danego obozu wpłacane są przelewem na konto:
Klub Sportowy Akademia Gimnastyki 59 1090 2590 0000 0001 5176 2031 w tytule ZAWSZE:
nazwa obozu! (Fun Camp, Bułgaria, Rudno), imię i nazwisko uczestnika.
2. Istnieje możliwość wpłacenia jednorazowo całej kwoty za obóz lub ustalenia indywidualnych terminów
wpłat zadatków.
IV. REZYGNACJA Z OBOZU LATO 2023
W przypadku rezygnacji z udziału w obozie (niezależnie od przyczyn) uczestnikowi zostanie zwrócona
wpłacona kwota, po potrąceniu dotychczas poniesionych kosztów organizacji obozu. Koszty te zależą
od terminu rezygnacji. W związku z zawartymi umowami z ośrodkami wypoczynkowymi oraz wynikającymi
z nich terminami wpłacania transz, potrącane koszty są na następującym poziomie:
Rezygnacje dotyczące wyjazdów organizowanych w Polsce:
a. do 31 marca 2023r.- koszt 0zl;
b. w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2023r. – koszt 400zł;
c. w terminie od 1 maja do 31 maja 2023r. – koszt 600zł;
d. w terminie od 1 czerwca do 15 czerwca 2023r. – koszt 1 000zł;
e. w terminie po 15 czerwca 2023r. – koszt 1 200zł;
Rezygnacje dotyczące wyjazdu organizowanego do Bułgarii:
a. do 31 marca 2023r.- koszt 0zl;
b. w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2023r. – koszt 400zł;
c. w terminie od 1 maja do 31 maja 2023r. – koszt 1 000zł;
d. w terminie od 1 czerwca do 15 czerwca 2023r. – koszt 2 000zł;
UWAGA: Istnieje, możliwość zwrotu pełnej kwoty w momencie wskazania na miejsce uczestnika nowego
uczestnika obozu lub gdy na klubowej liście rezerwowej będziemy mieć osoby zainteresowane wyjazdem.
V. REKLAMACJA
1. Umowa zawarta na skutek skutecznego złożenia Zamówienia będzie realizowana w oparciu o
postanowienia regulaminu, umowy oraz jej pozostałych załączników.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące Umowy będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
Reklamację należy przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki pocztowej
wypoczynekdzieci@wp.pl
VI. OCHRONA UBEZPIECZENIOWA UCZESTNIKÓW
Organizator wyjazdu zapewnia wszystkim uczestnikom oraz kadrze ubezpieczenie NNW (następstw
nieszczęśliwych wypadków). Kadra objęta jest ubezpieczeniem OC (odpowiedzialności cywilnej) za cały
czas pobytu na wyjeździe.
Przetwarzanie danych osobowych (RODO)
W związku z wejściem w życie –w dniu 25 maja 2018 r. –rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, s. 1; dalej RODO,
niniejszym informujemy, że:
1. Marka WYPOCZYNEK DZIECI oraz Klub Sportowy Akademia Gimnastyki NIP: 125 171 26 26,
zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń Starosty Wołomińskiego Sądowym pod numerem 60,
posiadająca swoją siedzibę na ul. Czarnieckiego 10 w Wołominie, 05-200, przetwarza dane osobowe
członków obozów rekreacyjnych w związku z ich uczestnictwem oraz realizowanego przez niego
przedsięwzięć.
2. Administratorem danych osobowych jest prezes Klubu Sportowego Akademii Gimnastyki, a dane te są
–z jego upoważnienia przetwarzane przez członków zarządu oraz księgowego.
3. Administrator danych informuje, że:
3.1. Przetwarzanie przez Klub Sportowy Akademia Gimnastyki dane osobowe uczestników obozu
pochodzą wyłącznie od osób, których one dotyczą.
3.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania prawa
do uczestnictwa w obozach rekreacyjnych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia również
uczestnictwo we wszelkich działaniach organizowanych przez Akademię Gimnastyki. Żądanie
ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją
z uczestnictwa w obozach.
4. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Prezesa –
natalka4710@wp.pl, tel: 507-199-885.
5. Pani/Pana/dziecka dane osobowe:
5.1. podane w formularzu rejestracyjnych dane, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f
RODO;
5.2. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z uczestnictwem w obozach rekreacyjnych,
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są
przetwarzane w celach handlowych);
5.3. będą przechowywane, przez okres obozów rekreacyjnych, a także po zakończeniu danego obozu,
przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów
Administratora –przez czas ich realizacji;
5.4. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek
pomiarów;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
7. W razie uznania, że przetwarzanie przez KS Akademia Gimnastyki dotyczących Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Załącznik 1:
OBÓZ BUŁGARIA SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI:
600zł – zadatek przy zapisie
1500zł – druga rata (zadatek) do 30.04.2023
1100zł – trzecia rata (zadatek) do 30.06.2023
OBÓZ RUDNO SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI:
500zł – zadatek przy zapisie
850zł – druga rata (zadatek) do 30.04.2023
500zł – trzecia rata (zadatek) do 30.06.2023
Trzecia rata dla Grupy Akro Star: 600zł płatne do 30.06.2023
OBÓZ FUN CAMP SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI:
500zł – zadatek przy zapisie
1000zł – druga rata (zadatek) do 30.04.2023
700zł – trzecia rata (zadatek) do 30.06.2023

Masz jakiekolwiek pytanie? Skontaktuj się z nami!

Różne sekcje tematyczne!